Sąd Rejonowy w Kielcach

ul. Warszawska 44

25-312 Kielce

tel: (0-41) 34-95-600
fax: (0-41) 34-42-935

NIP: 657-18-39-035

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


INFORMACJE

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Realizując obowiązek wynikający z przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informujemy że:

Ø  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Kielcach, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 44; 25-312 Kielce, telefon 41 349 57 54,

Ø  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jak również przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych: telefonicznie pod nr 41 349 56 69, poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Ø  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów art. 6 w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO),
w celu realizacji ustawowych zadań Sądu,

Ø  Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Kielcach stanowią przepisy:

- Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2018, poz.23 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018, poz. 155 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2017 poz. 1904 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018, poz. 474 ze zmianami),

Ø   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające
z przepisów prawa, w zależności od kategorii sprawy i przy zastosowaniu przepisów:

- Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018, poz. 217 ze zmianami),

- Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55)

- wewnętrznych uregulowań obowiązujących w Sądzie Rejonowym w Kielcach

Ø  Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

Ø  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,

Ø  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

Ø  Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

Ø  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – podstawa prawna art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2018, poz.23 ze zmianami):

Ø  Budynki siedziby Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul Warszawskiej 44 i przy
ul. Malików 146a objęte są monitoringiem wizyjnym.

Ø  Administratorem systemu monitoringu jest Sąd Rejonowy w Kielcach.

Ø  Zapisy systemu monitoringu przechowywane są do 3 miesięcy.

*

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji systemu informatycznego, wspomagającego pracę VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, w dniu 3 stycznia 2018r. wnioski wieczystoksięgowe przyjmowane będą do godziny 13.00.
Jednocześnie przepraszamy za zaistniałe utrudnienia. 

*

Od dnia 6 października 2014r. TELEFONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA, mieszczące się w Krakowie przy ulicy Farmaceutów 2 udziela informacji telefonicznej w sprawach rozstrzyganych przed Sądem Rejonowym w Kielcach (z wyłączeniem spraw toczących się w X Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego i w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych) jak również przed sądami w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach.
  Informację można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z w/w BOI poprzez numery infolinii: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub nr 12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta czynne jest i udziela informacji:

w poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00 oraz
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00

*

    Dowiedz się o stanie swojej sprawy- poprzez Internetowy Portal Informacyjny pod adresem https://portal.krakow.sa.gov.pl/

Szczegóły w zakładce "Informacje".

*

    Od dnia 15.04.2015 roku w Sądzie Rejonowym w Kielcach funkcjonuje Internetowy Portal Publikacji Orzeczeń. Publikowane orzeczenia dostępne są w Portalu Orzeczeń pod adresem  

http://orzeczenia.ms.gov.pl/

*

   Istnieje Możliwość pobrania bezpłatnego odpisu aktualnego z KRS  (informacje w zakładce "Informacje dodatkowe") 

*

 Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

 MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

  Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

  Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

,,NIEBIESKA  LINIA”

 

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie informuje, iż został uruchomiony telefon interwencyjno- informacyjny ,,Niebieska Linia” 801-12-00-02. Szczegóły dotyczące powyższego telefonu dostępne są na stronie internetowej www.parpa.pl oraz www.niebieskalinia.info.

 Celem działania telefonu jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym  przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny  z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.

 

 KOMUNIKAT

 Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach informuje, że dzięki wprowadzeniu systemu S24 możliwa jest rejestracja spółki z o.o., jawnej i komandytowej przez Internet
w ciągu 24 godzin.

 W w/w systemie możliwe jest podpisanie umowy, dokonanie płatności elektronicznej i wysłanie do Sądu rejestrowego wszystkich niezbędnych dokumentów w celu rejestracji spółki.

 Zakładając konto w systemie - za pośrednictwem serwisu Ministerstwa Sprawiedliwości, na stronie internetowej. https://ekrs.ms.gov.pl, niezbędne jest wskazanie swoich danych (osobowe, adresowe) i uwierzytelnienie ich poprzez podanie swojego loginu i  hasła. Informacje te stanowią podpis elektroniczny, który służy zarówno do logowania do systemu, jak i podpisywania dokumentów.

 Z systemu mogą korzystać obywatele polscy jak i cudzoziemcy.W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego przy rejestracji konta nie jest wymagany numer PESEL.

 W każdym przypadku konieczne jest natomiast określenie  dokumentu tożsamości, jakim posługuje się osoba fizyczna.

 Przy rejestracji S24 konieczne jest współdziałanie wspólników przy ustalaniu treści umowy i jej podpisaniu oraz osób uprawnionych do reprezentacji (np. członków zarządu sp. z o. o., wspólników uprawnionych do reprezentacji sp. j. lub komplementariuszy sp. k ), które są kompetentne do rejestracji spółki, jak i podpisania listy wspólników czy oświadczenia w  sprawie wniesienia wkładów.

 

GODZINY PRACY


Godziny pracy Sądu Rejonowego w Kielcach:
poniedziałek: 8:15 - 18:00

wtorek - piątek: 7:45 - 15:45

Godziny pracy Sekretariatów Wydziałów/Oddziałów:

poniedziałek: 8:15 - 16:15

wtorek - piątek: 7:45 - 15:45

Godziny przyjęć interesantów w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego:

poniedziałek: 8:30 - 17:45
wtorek - piątek: 8:00 - 15:15

przy czym BOI czynny jest: poniedziałek: 8:15 - 18:00 - w ramach dyżuru istnieje możliwość złożenia wniosku/pisma,

wtorek - piątek: 7:45 - 15:45.

Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Kielcach ulica Warszawska 44:
poniedziałek - piątek: 9:00 - 14:00

przerwa 11:00 - 11:20

/w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godziny 13:00/

Godziny pracy punktu kasowego w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Malików 146a:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:30

Godziny pracy Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Kielcach:

poniedziałek: 8:15 - 18:00 przerwa 11:00 - 11:20
wtorek - piątek: 7:45 - 15:45 przerwa 11:00 - 11:20

Godziny Pracy Biura Podawczego VI Wydziału Ksiąg Wieczystych  i X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego (Malików 146a):
poniedziałek: 8:30 - 14:30
wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

 

Biuro Obsługi Interesantów parter Sądu przy ulicy Warszawskiej 44

Kierownik Biura Obsługi Interesanta Dorota Prus

tel. 41 34 95 785

zakres udzielanych przez BOI informacji określa szczegółowo regulamin funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia 54/2009 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach.

Punkt konsultacji medycznej

  • Pokój nr 1

Czytelnia ogólna

  • Pokój nr 2

Sprawy karne, wykroczeniowe i wykonawcze - rozpatrywane przez Wydziały: II, IX i XIII

  • Stanowisko 2-3 

Sprawy cywilne, rodzinne i nieletnich, gospodarcze, upadłościowe i restrukturyzacyjne, pracy i ubezpieczeń społecznych - rozpatrywane przez Wydziały: I, VIII, III, V\sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych i IV

  • Stanowisko 5-6

Kierownik Biura Obsługi Interesantów

  • Stanowisko 4
Akta spraw do czytelni mogą być zamawiane osobiście, za pośrednictwem TBOI w Krakowie tel 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub nr 12 286 32 83 oraz drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
  • Godziny udostępniania akt sądowych w czytelni akt:
* akta spraw czytelni mogą być zamawiane przez osoby uprawnione osobiście, telefonicznie (telefoniczne Biuro Obsługi Interesantów w Krakowie) oraz drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
* przeglądanie akt przez osoby uprawnione odbywa się w czytelniach akt:
  - dla Wydziałów I, II, III, IV, V/sekcja, VIII, IX, XIII przy ul. Warszawskiej 44
  - dla Wydziałów VI i X przy ul. Malików 146a
* czytelnia akt w BOI funkcjonującym przy ul. Warszawskiej 44 czynna jest w poniedziałek w godzinach 8.30-17.45, od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.15,
* czytelnie akt w siedzibie Sądu przy ul. Malików 146a (VI Wydział KW - parter budynku) i X Wydział KRS (piętro II - pok. 213 lub 214) czynne są w poniedziałek w godzinach 8.30 - 15.45, od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.15.

Księgi Wieczyste ul. Malików 146A

  • Biuro Podawcze, Odpisy ksiąg wieczystych (41)34-958-06
  • Czytelnia ksiąg wieczystych (41)34-958-03

 

Krajowy Rejestr Sądowy ul. Malików 146A

  • Informacja w sprawach przedsiębiorstw i stowarzyszeń (41)34-958-41
  • Centralna Informacja i MSiG,Biuro podawcze, czytelnia tel. (41)34-958-35 i (41)34-958-31

 

Właściwość miejscowa:

Miasto Kielce oraz gminy: Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk


JEDNOSTKI NADRZĘDNE


 POZOSTAŁE JEDNOSTKI OKRĘGU KIELECKIEGO

800x600

Szkolenie biegłych sądowych

 

ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach

 

 

22 marca 2016 roku, godz. 10.30, gmach Sądu Okręgowego Kielcach,
ul. Seminaryjska 12a, sala konferencyjna, IV piętro

 

Jednocześnie informujemy, iż wskazany

wcześniej termin (18 marca 2016 roku) jest nieaktualny

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4